Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie jest Pani Berenika Gliniecka - tel. 585621011

Dyrektor organizuje pracę Domu, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań Domu, a w szczególności:

  • reprezentuje Dom wobec zwierzchnich władz samorządowych i innych instytucji,
  • odpowiada za całokształt pracy Domu, jego gospodarkę finansową i majątkową,
  • jako przełożony wszystkich pracowników odpowiada za politykę kadrową i dyscyplinę pracy,
  • koordynuje opracowanie planu gospodarczego i finansowego, wydaje niezbędne regulaminy i instrukcję,
  • wydaje przepisy wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji mienia,
  • organizuje i dba o prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
  • dba o całokształt właściwej atmosfery i stosunków wśród mieszkańców i personelu Domu,
  • podejmuje i załatwia wnioski i skargi na ewentualne, niewłaściwe wykonywanie zadań Domu lub postępowanie personelu,
  • utrzymuje osobiście lub przez wyznaczonego pracownika kontakt bezpośredni lub korespondencyjny z rodziną mieszkańca (w sprawie zdrowia, skierowania do szpitala, itp.)
  • współdziała z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, informuje Centrum o liczbie i zmianie ilości mieszkańców Domu.