Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Świadczone usługi:

Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę swoim mieszkańcom świadcząc usługi określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44 z 12.05.2997 r. poz.277)

 

W zakresie potrzeb bytowych zapewniamy:

 • miejsce zamieszkania
 • wyżywienie
 • utrzymanie czystości
 • odzież i obuwie

 

Zapewniamy usługi opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

 

Prowadzimy usługi wspomagające, polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
 • umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem
 • wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska
 • pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości

 

Dom świadczy również usługi:

 • w zakresie potrzeb zdrowotnych, polegające na: umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne
 • oraz zapewnia opiekę lekarską i pielęgnacyjną oraz rehabilitację leczniczą na poziomie określonym w przepisach w sprawie poziomu obowiązujących świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej oraz w odrębnych przepisach

 

Dom Pomocy Społecznej wraz z oddziałami objęty jest świadczeniem usług medycznych przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim w zakresie:

 1. Wizyt lekarza pierwszego kontaktu
 2. Konsultacji psychiatrycznych
 3. Usług laboratoryjnych
 4. Usług radiologicznych
 5. Usług rehabilitacyjnych - fizykoterapii

 

W razie konieczności porady specjalistycznej mieszkańcy kierowani są do lekarzy specjalistów przez lekarza pierwszego kontaktu.