Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Świadczone usługi:

 

 1. Celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
 2. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 3. Dom świadczy mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
 4. W zakresie świadczonych przez Dom usług bytowych mieszczą się w szczególności usługi w postaci:
  1. zapewnienia miejsca zamieszkania w pokojach jedno, dwu i wieloosobowych, wyposażonych w podstawowy sprzęt z uwzględnieniem, w miarę  możliwości gustu  i upodobań mieszkańca,
  2. wyżywienia w postaci 4 posiłków dziennie z możliwością wyboru posiłku oraz posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza,
  3. zapewnienia dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napoi,
  4. karmienia mieszkańca w razie potrzeby,
  5. przeznaczenia pokoi czteroosobowych tylko dla osób leżących,
  6. zapewnienia odzieży i obuwia w miarę potrzeb mieszkańca oraz umożliwienie ich zakupu z własnych środków, zgodnie z życzeniem mieszkańca, dostosowanych do jego potrzeb i pory roku,
  7. utrzymania w czystości przydzielonej odzieży oraz środków higienicznych, pościeli, ręczników oraz wyposażenia pokoi.
 5. W zakresie świadczonych przez Dom usług opiekuńczych mieszczą się w szczególności usługi w postaci:
  1. udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. pielęgnacji,
  3. udzielania niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  4. zapewnienia kontaktu z psychologiem.
 6. W zakresie świadczonych przez Dom usług wspomagających mieszczą się w szczególności usługi w postaci:
  1. umożliwienia udziału w terapii zajęciowej,
  2. podnoszenia sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia usprawniające ruchowo,
  3. aktywizowania mieszkańców m.in. poprzez udział w terapii zajęciowej, imprezach organizowanych przez Dom i poza nim, pracach terapeutycznych na terenie Domu, naukę organizowania aktywnego spędzania czasu wolnego itp.
  4. umożliwienia zaspakajania potrzeb religijnych poprzez uczestnictwo we mszy św. organizowanej na terenie Domu i poza nim oraz kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.
  5. umożliwienia udziału w spotkaniach grup mieszkańców współdecydujących o funkcjonowaniu Domu,
  6. finansowania mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
  7. zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  8. pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do samodzielnego usamodzielnienia,
  9. organizacji pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.