Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Deklaracja dostępności


Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpsrokocin.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Po uruchomieniu jednej z opcji ulepszenia dostępności na stronie np. powiększenia czcionki, zmiany kontrastu itd., to po zmianie strony na kolejną ustawienia te resetują się do ustawień domyślnych strony.
Umieszczone dokumenty na stronie nie spełniają wymagań dostępności


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Puckowski, adres poczty elektronicznej sekretariat@dpsrokocin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 585621011. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przed wejściem głównym (bez barier architektonicznych) od strony ul. Parkowej, znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Do wejścia bocznego (gospodarczego) prowadzą schody.
Kancelaria znajduję się po prawej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia parteru budynku.
Budynek nie jest wyposażony w windy osobowe.
Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje parking, na którym wydzielono 3 miejsce postojowe, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.


Dostępność do tłumacza języka migowego


W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.Załączniki


Pobierz raport z wynikami przeglądu dostępności (lista kontrolna):
Samoocena z bad...
Szczegóły pliku
Nazwa: Samoocena z badania strony BIP DPS Rokocin.pdf
Opis: Lista kontrolna z badania strony internetowej BIP DPS Rokocin
Utworzono: 2022-03-31 21:17:13
Data dodania: 2022-03-31 21:17:43
Autor pliku: Bartosz Piechowski
Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
Rozmiar pliku: 0.47 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf