Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Zasady odpłatności za Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie:

 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Zasady dokonywania odpłatności reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)

 

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Średni miesięczny koszt utrzymania ustala Starosta Starogardzki i ogłasza w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie na rok 2022 wynosi: 5.386,38 zł zgodnie z Zarządzenie Nr 15/2022 Starosty Starogardzkiego z dnia 21lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej Powiatu Starogardzkiego.
 
Mieszkaniec Domu wnosi opłatę do 70% swojego dochodu. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej pokrywa różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca.