Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Zasady płatności za Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie:

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Zasady dokonywania odpłatności reguluje Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku – Dz.U. Nr 64 poz. 593. – art. 60-64.

 

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania ustala Starosta Starogardzki i ogłasza w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie na rok 2019 wynosi: 4.079,62 zł - Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Starogardzkiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej Powiatu Starogardzkiego. (Dziennik Urzędowy województwa pomorskiego z dnia 28.01.2019 roku poz. 750 link prowadzi do otwarcia pliku PDF na stronie internetowej: edziennik.gdansk.uw.gov.pl).

 

Mieszkaniec Domu wnosi opłatę do 70% swojego dochodu. Natomiast gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej pokrywa różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca.