Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Skargi i wnioski:

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie reguluje Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie z dnia 21.03.2022 r.


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego, pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania w przypadku braku tych danych.

 

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

pisemnie na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
ul. Parkowa 4
83-200 Rokocin

  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dpsrokocin.pl
  • faksem na numer: 58 56 210 11
  • ustnie do protokołu, w siedzibie domu:

 

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4,83-200 Rokocin

Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie jest czynny w godzinach od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie przyjmowani są przez Dyrektora w poniedziałki w godzinach 12.00 do 15.00.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 

Istnieje możliwość wcześniejszego ustalenia terminu i godziny spotkania dogodnego dla klienta drogą telefoniczną lub osobiście poprzez sekretariat Domu pod numerem 58 56 210 11
Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat Domu.