Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Zadania DPS:

 

Celem działania placówki jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców.

Głównym zadaniem naszego domu jest przezwyciężenie trudności i ograniczeń, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność oraz osiąganie pozytywnych wyników rewalidacyjnych naszych mieszkańców. Dążymy do jak najlepszego rozwoju mieszkańców poprzez usprawnianie niezaburzonych funkcji psychicznych, kompensowanie braków, a w konsekwencji doprowadzenie do jak najlepszego usprawnienia fizycznego i psychicznego.

Jednym z celów jest również adaptacja społeczna oraz przygotowanie do pracy i kontaktów społecznych, podnoszenie wartości tych ludzi w środowisku. Ponieważ niepełnosprawność i deficyty wśród naszych mieszkańców są różnorodne zmusza nas to do stosowania odmiennych form rehabilitacji i rewalidacji, adaptacji i psychoterapii.

 

Głównymi celami, do jakich dążymy są:

  • samoobsługa w czynnościach codziennych
  • samodzielne poruszanie się w środowisku
  • werbalne lub niewerbalne komunikowanie się z otoczeniem

 

Oprócz podstawowych zadań i celów jakie posiada DPS jest jeszcze jedna ważna rzecz do realizacji, a mianowicie :misja.

Misja to inaczej wizja, powołanie, cel nadrzędny, niezmaterializowany, który realizujemy ofiarowując siebie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Pomoc niepełnosprawnym musi mieć charakter ciągły, ponieważ brak ciągłej pomocy spowoduje, że niepełnosprawni umysłowo mieszkańcy są bez szans polepszenia sobie życia. Podstawową przyczyną niepełnej sprawności tych osób są wady wrodzone oraz nabyte.