Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Pracownicy:

 

Główny księgowy Iwona Kozłowska  –  tel: 585621011

Do obowiązków głównej księgowej należy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z zobowiązującymi przepisami i zasadami,

 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z zobowiązującymi przepisami,

 • analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków poza budżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, wstępnej legalności dokumentów dotyczących dokonywania planów finansowania jednostki oraz jego zmian, następnej kontroli, operacji gospodarczych jednostki stanowiącej przedmiot księgowań,

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych) zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji; opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i innych analiz,

 • główny księgowy pełni funkcję kierownika działu księgowego w domu pomocy społecznej i jest bezpośrednim przełożonym starszych księgowych.

 

Kierownik działu terapeutycznego: Małgorzata Ossowska – tel: 585621011

Do obowiązków kierowniku działu należy:

 • nadzór i kierowanie pracą instruktorów terapii zajęciowej,

 • przygotowanie planu pracy dla poszczególnych pracowni i nadzorowanie ich wykonania na okres jednego roku,

 • promowanie prac wytworzonych przez poszczególne pracownie poprzez organizowanie wystaw, wernisaży jak tez udział w konkursach organziowanych przez inne instytucje,

 • współpraca z kierownikiem działu opiekuńczego, pracownikiem socjlanym w celu poprawienia organizacji pracy w dziale terapeutycznym,

 • składanie corocznego sprawozdania z pracy pracowni w minionym roku,

 • rozszerzanie kierunków i form terapii zajęciowej z uwzględnieniem zainteresowań i umiejetności mieszkańców i instruktorów prowadzących zajęcia,

 • sporządzanie harmonogramu pracy instruktorów terapii zajęciowej.

 

Kierownik działu opiekuńczego Bernadeta Wardyn – tel: 585621011

Do obowiązków kierowniku działu należy:

 • organizowanie i kierowanie pracą personelu opiekuńczego,

 • prowadzenie stałego nadzoru nad pielęgnacja mieszkańców domu zgodnie z zaleceniami lekarza,

 • nadzór nad zapewnieniem mieszkańcom całodobowej opieki i udzielanie wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych,

 • nadzór nad realizacją indywidualnych planów wsparcia mieszkańców,

 • opracowywanie harmonogramu pracy pracowników działu opiekuńczego,

 • jest bezpośrednim przełożonym pielęgniarek, opiekunów i pokojowych.

 

Pracownik socjalny Magdalena Radziszewska – tel: 585621011

Do obowiązków pracownika socjalnego należy:

 • prowadzenie spraw mieszkańców od przyjęcia do momentu opuszczenia przez niego Domu,

 • pośredniczenie w utrzymywaniu kontaktów mieszkańca z rodziną,

 • dbanie o interesy mieszkańców – utrzymywanie kontaktów z sądami, prokuraturą i innymi instytucjami,

 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z ruchem mieszkańców,

 • prowadzenie akt osobowych mieszkaców,

 • udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych mieszkańca,

 • współudział w organizowaniu wypocznku i rekreacji mieszkańców,

 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim – informowanie o liczbie i zmianie ilości mieszkańców domu,

 • czynne uczestnictwo w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.

Liczba odsłon:327
Treść wprowadził(a): Piechowski Bartosz, 2018-11-06 12:19:50
Treść wytworzył(a): Irena Macińska, 2016-03-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-05 11:50:20