Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Pracownicy:

 

Kierownik kancelarii Elżbieta Sobol –  tel: 585621011

 

Główny księgowy Iwona Kozłowska  –  tel: 585621011

Do obowiązków głównej księgowej należy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z zobowiązującymi przepisami i zasadami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z zobowiązującymi przepisami,
 • analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków poza budżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, wstępnej legalności dokumentów dotyczących dokonywania planów finansowania jednostki oraz jego zmian, następnej kontroli, operacji gospodarczych jednostki stanowiącej przedmiot księgowań,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych) zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji; opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i innych analiz,
 • główny księgowy pełni funkcję kierownika działu księgowego w domu pomocy społecznej i jest bezpośrednim przełożonym starszych księgowych.

 

Kierownik działu terapeutycznego: Małgorzata Ossowska – tel: 585621011

Osoba do kontaktu: Tomasz Bednarczyk

Do obowiązków kierowniku działu należy:

 • nadzór i kierowanie pracą instruktorów terapii zajęciowej,
 • przygotowanie planu pracy dla poszczególnych pracowni i nadzorowanie ich wykonania na okres jednego roku,
 • promowanie prac wytworzonych przez poszczególne pracownie poprzez organizowanie wystaw, wernisaży jak tez udział w konkursach organziowanych przez inne instytucje,
 • współpraca z kierownikiem działu opiekuńczego, pracownikiem socjlanym w celu poprawienia organizacji pracy w dziale terapeutycznym,
 • składanie corocznego sprawozdania z pracy pracowni w minionym roku,
 • rozszerzanie kierunków i form terapii zajęciowej z uwzględnieniem zainteresowań i umiejetności mieszkańców i instruktorów prowadzących zajęcia,
 • sporządzanie harmonogramu pracy instruktorów terapii zajęciowej.

 

Kierownik działu opiekuńczego Bernadeta Wardyn – tel: 585621011

Do obowiązków kierowniku działu należy:

 • organizowanie i kierowanie pracą personelu opiekuńczego,
 • prowadzenie stałego nadzoru nad pielęgnacja mieszkańców domu zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • nadzór nad zapewnieniem mieszkańcom całodobowej opieki i udzielanie wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych,
 • nadzór nad realizacją indywidualnych planów wsparcia mieszkańców,
 • opracowywanie harmonogramu pracy pracowników działu opiekuńczego,
 • jest bezpośrednim przełożonym pielęgniarek, opiekunów i pokojowych.

 

Pracownik socjalny Katarzyna Dąbrowska – tel: 585621011

Do obowiązków pracownika socjalnego należy:

 • prowadzenie spraw mieszkańców od przyjęcia do momentu opuszczenia przez niego Domu,
 • pośredniczenie w utrzymywaniu kontaktów mieszkańca z rodziną,
 • dbanie o interesy mieszkańców – utrzymywanie kontaktów z sądami, prokuraturą i innymi instytucjami,
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z ruchem mieszkańców,
 • prowadzenie akt osobowych mieszkaców,
 • udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych mieszkańca,
 • współudział w organizowaniu wypocznku i rekreacji mieszkańców,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim – informowanie o liczbie i zmianie ilości mieszkańców domu,
 • czynne uczestnictwo w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.